Thursday, March 1, 2012

IBT TOEFL-ийн бичих хэсэгт гаргадаг түгээмэл алдаанууд

1. Ганц бөгөөд олон тоог ялгах нь:

Доор байгаа бүх үгсийг ганц тоонд тооцдог. Тиймээс эдгээрийн хойно ганц тооны үйл үгийг залгана. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, each+noun, every+noun, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something.

2. Төлөөний үгэн дээр гаргадаг алдаанууд:

Төлөөний үг нь яг төлөөлж байгаа нэр үгтэйгээ хоршиж явдаг. Жишээлбэл:

Алдаатай: A student should do their homework.

Зөв: A student should do his/her homework.

Зөв: Students should do their homework.

3. Хамаатуулах төлөөний үг, хамаатуулах тэмдэг нэр, subject pronoun, object pronoun-ыг өгүүлбэрт зөвөөр ашиглах:

Алдаатай: I brought my book with me. Did you bring your?

Зөв: I brought my book with me. Did you bring yours?

Алдаатай: Me and Tom are going to park

Зөв: Susan and I are going to park.

4. Тэмдэг нэр болон дайвар үгийг ялгаж сурах:

Тэмдэг нэр нь нэр үгийг харин дайвар үг нь үйл үгийг тодотгож явдаг.

Дайвар үг ихэвчлэн тэмдэг нэр дээр –ly залгадаг. Жишээ нь: Careful, carefully.

5. Угтвар үгийг зөв ашиглах:

Үгийн бүтэц нь угтвар, үндэс, дагавар гэсэн 3 хэсгээс бүтдэг. Үгийн хамгийн чухал хэсэг болох үндэс нь үгийн утгыг хадгалж явдаг ба угтвар болон дагавар нь үгийн утгыг сольдог. Угтвар нь үндэсний өмнө залгагддаг ба дагавар нь үндэсний ард залгагдана.

Жишээлбэл:un (prefix)+ read (root) + able (suffix) = unreadable

Эсрэг утга үүсгэдэг угтварууд:

DE – devalue

DIS- disappear

IN-incomplete

IR – irregular

IL - illegal

IM-immature

MIS - misbehave

NON- nonfat

UN – unhappy

IM угтвар нь m, p гээр эхэлсэн үгэнд залгагддаг.

Immature, impossible

IR угтвар нь r-ээр эхэлсэн үгэнд залгагддаг. Irregular

IL угтвар нь L ээр эхэлсэн үгэнд залгагддаг. (legal-Illegal)

Харилцаа хамаарлыг заадаг угтварууд:

Co, pre, super, inter, re, trans, post, sub.

Тоо ширхэгийг заадаг угтварууд:

Bi, mono, tri, semi, multi, uni, poly.

Нэр үг үүсгэдэг дагаварууд:

-anc, -ency, -ent, -ory, -dom, -ence, -age, -ar, -ery, -ee, ancy, -ant, -ary, -ry, -eer, -er, ian, ation, ism, ment, or, ess, ics, ist гэх мэт

Тэмдэг нэр үүсгэдэг дагаварууд:

-able, -ary, en, -ish, -ous, -like, -ible, -ory, - ful, -ive, -ward, -ly, -al, -ed, -ic, -less, -oid

Дайвар үг үүсгэх дагаварууд:

-ly, -ward(s), -wise.

Үйл үг үүсгэдэг дагаварууд:

-ate, -ize, -en, ify

6. By + time-ыг зөв ашиглах нь:


Энэ хоёрыг хэрэглэж байх үед past perfect, future perfect tense ийг хэрэглэнэ.

By next week, I will have finished my research paper.

By 1990, she had graduated from college.

In + time ийг хэрэглэж байх үед past simple ашиглана.

In 2000, Tom graduated from college.

7. Албан, ба албан бус үгийг ялгах нь:

Англи хэлэнд түгээмэл хэрэгдэгддэг үгсийн албан (formal), мөн албан бус (informal) хэлбэрийг хүргэж байна. Эхний эгнээн дэх үгийг бизнес захидал, албан захидалд ашиглах бөгөөд дараагийн эгнээний үгийг ярианы болоод албан бус үед ашиглана.

Money-Loot, brass

Police-Pigs, fuzz

Very good (excellent)-Wicked

Husband-Hubby

Fellow/boyfriend-Fella

Breakfast-Brekkie

Young man-Lad

Residence-Home/ place

Charge-Price

Consider-Thinking about

Enquire-To ask

Alcoholic beverages-Booze

Laboratory-Lab

Consume-Use

Veterinary-Vet

Source: Goolingoo.mn

No comments: